Ενδυμασία υποδοχής Ξενοδοχείου >> Σακάκια Γκρουμ

[Bellboy Jacket] Σακάκι για την υπηρεσία υποδοχής - δωματίου (Groom Service).